اين واحد مجهز به شيمـادزو 500 بوده کـه قابليـت انـواع عکسبـرداري را دارا اسـت.  ارائه  خدمات  شامل موارد ارجاعات  بيمه  روستايي، کليه  بيمه هاي  طرف قرارداد و  موارد  آزاد  بوده ، همچنين کليه پرسنل شاغل و بازنشسته علوم پزشکي با ارائه دفترچه بيمه از خدمات رايگان بهره مند مي شوند. اين واحد تحت  نظارت  مستقيم  اداره  نظارت  بر راديولوژيهاي  استان  بوده  و  دزي  متري (dozimetery: سنجش ميزان جذب اشعه) واحد توسط آن اداره انجام مي شود. دزي متري پرسنل واحد نيز توسط سازمان انرژي اتمي ايران انجام مي شود.


 امين فرازمسؤول راديولوژي - کارشناس
Emailfaraz@sums.ac.irپرسنل واحد :

خانم فروتنرادیولوژیست

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-16 13:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ