آزمايشگاه شامل واحدهاي تشخيص طبي، مواد مخدر، خونشناسي، بيو شيمي، هورمون شناسي، سرولوژي، تجزيه ادرار، انگل شناسي، ميکروب شناسي، طب کار، مراجعين قبل از ازدواج (داوطلبين و محضري)  و مواد مخدر مي باشد. اين واحد روزانه جوابگوي کليه مراجعين قبل از ازدواج، ارجاعات دوره اي کارخانجات و کارگاهها به واحد طب کار، بيماران واحد ديابت، ارجاعات بيمه روستايي و بيماران کلينيک تخصصي مجتمع مي باشد.
   اين واحد با توجه به ويژه بودن مرکز جهت انجام آزمايشات تشخيص اعتياد و تعيين موارد کم خوني زوجين قبل از ازدواج داراي امکانات خاص زير مي باشد:
-      مجهز بودن بخش نمونه گيري مواد مخدر به سيستم دوربين مدار بسته؛
-      سيستم کروماتوگرافي بنام "سم کروم" در آزمايشگاه مواد مخدر جهت تعيين موارد مثبت اعتياد؛
-   مجهز بودن واحد خونشناسي به سيستم هاي پيشرفته خونشناسي kx21يا سل کانتر؛
-      مجهز بودن واحد تخصصي خونشناسي به سيستم الکتروفورسيس دستگاه کاپیلاری جهت بررسي اختلالات خوني؛
-     مجهز بودن واحد بيوشيمي به سيستم اتوآنالايزور؛
-     مجهز بودن به دستگاه تخصصي الايزا جهت انجام آزمايشات هورموني.
   همچنين ارجاعات مشکوک به انواع کم خونيها جهت مراجعين قبل از ازدواج از ساير مراکز بهداشت شهرستانهاي استان فارس، موارد مشکوک به اعتياد از ساير ارگانها، مؤسسات و پاسگاههاي نيروي انتظامي سطح شهر جهت بررسي نهايي به اين واحد ارجاع داده مي‌شوند.
شرح وظايف:
-      کنترل کيفي واحدهاي خونشناسي و تشخيص اعتياد قبل از ازدواج ساير شهرستانهاي استان فارس؛
-   آموزش و توجيه کليه پرسنل شاغل در بخش خونشناسي قبل از ازدواج و تشخيص اعتياد طبق برنامه اعلام گرديده از سوي اداره امور آزمايشگاههاي استان فارس؛
-      انجام کليه آزمايشات معمول قبل از ازدواج؛
-      انجام آزمايشات تشخيص طبي و خونشناسي؛
-      انجام آزمايشات تشخيص اعتياد.
   آزمايشگاه مجتمع با کليه بيمه هاي خدمات درماني، بيمه روستايي، تامين اجتماعي، ارتش، شرکت نفت، بيمه آتيه سازان و بيمه دانا طرف قرارداد مي باشد. کليه آزمايشات جهت پرسنل دانشگاه علوم پزشکي شاغل و بازنشسته با معرفي نامه و دفترچه بيمه رايگان مي‌باشد.محسن شبنم فرمسئول واحدپرسنل واحد:
خانم  زارعیآزمایشات تکمیلی ازدواج
خانم مجتبویآزمایشات تکمیلی ازدواج
خانم شمس عزتآزمایشات تکمیلی ازدواج
خانم بهنیاانگل شناسی
خانم غلامی سرم گیری
خانم  تولاییهماتولوژِی
خانم خارستانیهماتولوژِی
خانم فصیحیانهماتولوژِی
خانم معین الدینبیوشیمی
خانم بلاغتیبیوشیمی
آقای ارغشیآزمایشگاه مواد مخدر
آقای  بیات پورآزمایشگاه مواد مخدر
آقای  جمشیدی بخش تجزیه ادرار
آقای مرادی سرم گیری
  
آقای جعفریمیکروب شناسی
آقای  مسعودی بیوشیمی
خانم حبیبی پورنمونه گیری خون
آقای میرزایینمونه گیری خون
خانم آذرگوننمونه گیری خون
خانم بذرافشاننمونه گیری خون
آقای بذرافکننمونه گیری خون
خانم ملایی نمونه گیری خون

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-26 8:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ